Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to doma i v pobytových zařízeních. Prostřednictvím pečovatelské služby si klient smluvně sjednává vykonávání určitých úkonů péče.

Pečovatelská služba je upravena Zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách (podrobnější informace naleznete v § 40) a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. V rámci této služby je možno poskytovat tyto úkony:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Služba se poskytuje ve vymezeném čase a za úplatu (výjimkou jsou rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, účastníky odboje a jejich pozůstalé manžely/manželky starší 70 let, v těchto případech je pečovatelská služba poskytována zdarma).

Seznam poskytovatelů pečovatelské služby naleznete v našem adresáři zde nebo v registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí zde.