Pěstounská péče představuje náhradní rodinnou výchovu. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Dávky pěstounské péče jsou upraveny zákonem 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v aktuálním znění.

Příspěvek při převzetí dítěte

Účelem Příspěvku při převzetí dítěte je přispět na nákup potřebných věcí pro dítě přicházející do náhradní rodinné péče.

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Výše příspěvku činí 8 000–10 000 Kč podle věku dítěte.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte představuje nárok dítěte svěřeného do pěstounské péče.

Nárok na tento příspěvek trvá do dosažení zletilosti (nebo nejdéle do 26 let) dítěte svěřeného do pěstounské péče. Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc podle věku dítěte 4 950 Kč až 7260 Kč. Příspěvek se ještě zvyšuje, pokud dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby.

Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je určitým způsobem ocenění osoby pečující o cizí dítě.

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující. Pokud jsou oba manželé osobou pečující, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Výše odměny pěstouna za kalendářní měsíc se určuje podle toho, o kolik pečuje dětí. Odměna se zvyšuje, pokud toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni minimálně II.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na Příspěvek při ukončení pěstounské péče má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč a náleží osobě ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Na Příspěvek na zakoupení motorového vozidla má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Řízení o přiznání dávek pěstounské péče je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na krajských pobočkách úřadu práce ČR, nebo ho lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Jaké potřebné doklady a dokumenty zajistit a jak konkrétně postupovat, zjistíte na příslušné pobočce úřadu práce.