V tomto textu naleznete informace o speciálních možnostech v dopravě (jak veřejné, tak soukromé) pro osoby se zdravotním postižením.

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením tyto osoby opravňuje parkovat na vyhrazených parkovacích stáních pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a také stát po dobu nezbytně nutnou a v naléhavých případech s autem na místech zákazu stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. V ČR vydávaná parkovací karta je platná v rámci celé EU.

Nárok na parkovací průkaz mají držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) a ZTP/P.

Průkaz vydává sociální odbor (případně vás odsud nasměrují, konkrétní odbor záleží vždy na interní struktuře úřadu dané obce) městského úřadu příslušného podle místa bydliště žadatele. Tam lze získat i informace o konkrétním postupu a o tom, jaké potřebujete doklady a dokumenty.

Osvobozeni od poplatku za použití dálnice

Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice (platí pouze pro území ČR), tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda platí pouze, pokud je v autě přepravována osoba s průkazem osoby se zdravotním postižením a pokud je držitelem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Vyhrazené parkovací stání

O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP, ZTP/P. Povolení k užívání parkovacího stání se vydává na dobu určitou (většinou 1–3 roky) s možností prodloužení doby platnosti.

Nárok na vyhrazené parkovací stání má občan starší 18 let, který má trvalý pobyt v dané obci (v případě osoby mladší 18 let zákonný zástupce), jeho opatrovník, nebo pověřená osoba na základě plné moci.

Žádost lze podat na odboru dopravy na úřadu obce s rozšířenou působností v místě bydliště. Tam lze získat i informace o konkrétním postupu a o tom, jaké potřebujete doklady a dokumenty.

Hromadná doprava v Praze

K přepravě tramvajemi a autobusy lze využít v Praze garantované nízkopodlažní spoje. Spoj označený v zastávkových jízdních řádech symbolem invalidního vozíku je vždy zajištěn nízkopodlažním vozidlem (podrobnější informace lze získat na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy). Dále je k dispozici zvláštní linka pro tělesně postižené H1 (spojuje Chodov – Jedličkův ústav – Hlavní nádraží - Náměstí Republiky), její jízdní řády naleznete na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.

V metru lze osoby na vozíku přepravovat pouze ve stanicích s bezbariérovým přístupem, v osobních výtazích nebo na šikmých či svislých plošinách. Konkrétní informace o přístupnosti jednotlivých stanic získáte na stránkách Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Vlaky

Cestující se sníženou schopností pohybu přepravují kromě Českých drah i autobusy a vlaky REGIOJET a vlaky LEOEXPRES. Informace naleznete na stránkách LEOEXPRES a REGIOJET. Některé trasy zajišťují nízkopodlažními soupravami i ARRIVA či GW Train Regio.

Individuální doprava

Přepravit se lze i speciálně upravenými vozy poskytovatelů individuální dopravy.