Státní sociální podpora je tvořena systémem dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Podrobné informace o systému státní sociální podpory lze nalézt v zákoně 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Stručnější přehled je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nárok na dávky státní sociální podpory má pouze osoba, která je buď občanem České republiky, nebo má trvalý pobyt a bydliště na území České republiky (platí i pro společně posuzované osoby).

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je poskytován rodinám s dětmi, pomáhá krýt náklady spojené s výživou nezaopatřených dětí a jejich výchovou. Přídavek je vyplácen podle věku dítěte ve třech výších (500, 610 a 700 Kč). Pokud má alespoň jeden rodič příjem ze závislé činnosti, přídavek na dítě se zvyšuje o 300 Kč měsíčně.

Nárok na tento přídavek má dítě žijící v rodině s příjmem, který je nižší než 2,7násobek částky jejího životního minima (posuzuje se příjem za předchozí kalendářní rok).

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka nezávislá na výši příjmu, čerpaná během rodičovské dovolené. Při jejím pobírání se rodiče mohou střídat.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který řádně, osobně a celé dny pečuje o nejmladší dítě v rodině. Celková částka, kterou lze vyčerpat, je 300 000 Kč v případě jednoho dítěte (rodiče dvojčat a vícerčat mají nárok na celkový příspěvek 450 000 korun), a to nejdéle do 4 let věku dítěte.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení je dávka, kterou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám/jednotlivcům s nízkými příjmy. Příspěvek na bydlení je poskytován na prostor, to znamená, že jedna domácnost (bez ohledu na počet členů v ní žijících) získá pouze jeden příspěvek na bydlení, jehož maximální výše se odvíjí od tržní ceny nájmů v dané lokalitě.

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený zde k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení.

Porodné

Porodným se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte.

Nárok na porodné má rodina, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte měla příjem nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první dítě, (v případě, že se narodí více dětí, výše porodného je 23 000 Kč), na druhé dítě pak 10 000 Kč.

Pohřebné

Pohřebné je jednorázová sociální dávka, která je ve výši 5 000 Kč vyplácena na úhradu nákladů spojených s uspořádáním pohřbu.

Nárok na pohřebné má osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Podmínkou je, aby zemřelá osoba měla trvalý pobyt na území České republiky.

Žádosti o dávky státní sociální podpory se podávají na předepsaném tiskopisu (elektronické formuláře jsou k dispozici na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí) na příslušné krajské pobočce úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby. Jaké potřebné doklady a dokumenty zajistit a jak konkrétně postupovat, zjistíte na příslušné pobočce úřadu práce.