Osobní asistence se řadí mezi služby terénní sociální péče. Poskytuje se osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v přirozeném sociálním prostředí. Služba je komplexní, vychází z individuálních potřeb a přání, poskytuje se v dohodnutém rozsahu a čase, a obsahuje všechny úkony, které by osoba dělala sama, pokud by jí v tom nebránilo zdravotní postižení nebo věk.

Osobní asistenci upravuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách (podrobnější informace naleznete v §39). V rámci služby je možno poskytovat tyto úkony:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

- pomoc při osobní hygieně,

- pomoc při zajištění stravy,

- pomoc při zajištění chodu domácnosti,

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Konkrétní obsah služby si určuje klient na základě smluvního ujednání s poskytovatelem služby či osobním asistentem. Služba je poskytována za úplatu. Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence aktuálně činí 130 Kč za hodinu.

Seznam poskytovatelů osobní asistence naleznete v našem adresáři zde nebo v registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí zde.