Osobní asistence se řadí mezi služby terénní sociální péče. Poskytuje se osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, v přirozeném sociálním prostředí. Služba je komplexní, vychází z individuálních potřeb a přání, poskytuje se v dohodnutém rozsahu a čase, a obsahuje všechny úkony, které by osoba dělala sama, pokud by jí v tom nebránilo zdravotní postižení nebo věk.

Osobní asistenci upravuje zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách (podrobnější informace naleznete v §39). V rámci služby je možno poskytovat tyto úkony:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

- pomoc při osobní hygieně,

- pomoc při zajištění stravy,

- pomoc při zajištění chodu domácnosti,

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Konkrétní obsah služby si určuje klient na základě smluvního ujednání s poskytovatelem služby či osobním asistentem. Služba je poskytována za úplatu. Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence aktuálně činí až 155 Kč za hodinu (při rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně 135 Kč za hodinu).

Seznam poskytovatelů osobní asistence naleznete v našem adresáři zde nebo v registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí zde.