Podrobné informace o důchodovém systému v ČR lze získat na stránkách České správy sociálního zabezpečení a v zákoně 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody se skládají ze dvou složek, a to ze základní pevné částky a procentní výměry.

Invalidní důchod

Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění, která má přiměřeně zabezpečit osobu s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, které vznikl nárok v důsledku invalidity.

Nárok na invalidní důchod vznikne, pokud osoba současně splní následující podmínky: nedosáhl ještě 65 let, stal se invalidním, získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod je odstupňována podle věku, od 1 roku u pojištěnce ve věku do 20 let, po 5 let u pojištěnce ve věku nad 28 let. Podrobnější informace naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz/web/cz/invalidni-duchod) a na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/invalidni-duchody).

Starobní důchod

Starobní důchod je jednou z dávek důchodového pojištění, která má přiměřeně zabezpečit pojištěnce ve stáří.

Nárok na přiznání starobního důchodu vzniká získáním doby pojištění (potřebná doba pojištění je 35 let) a dosažením potřebného věku (podrobně v příloze zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění). Další informace naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení (www.cssz.cz/web/cz/starobni-duchod) a na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz/starobni-duchody).

Pozůstalostní důchody

Sirotčí důchod a Vdovský/vdovecký důchod jsou dávkami důchodového pojištění, patří mezi pozůstalostní důchody. Sirotčí důchod má přiměřeně zabezpečit osiřelé dítě. Vdovský a vdovecký důchod má přiměřeně zabezpečit pozůstalého manžela.

Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li mu rodič (osvojitel). V případě úmrtí obou rodičů má dítě nárok na sirotčí důchod po každém z nich. Podrobnější informace získáte v paragrafech 52 a 53 zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Vdova/vdovec má nárok na důchod po zemřelém. Důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manželky/a. Po uplynutí této doby má vdova/vdovec nárok na vdovský/vdovecký důchod, pokud pečuje o nezaopatřené dítě nebo dítě závislé na péči jiné osoby, je invalidní ve III. stupni nebo dosáhl/a věku alespoň o 4 roky nižšího, než je důchodový věk pro muže se stejným datem narození. Nárok na vdovský/vdovecký důchod zaniká uzavřením nového manželství. Podrobnější informace naleznete v paragrafech 49 a 50 zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Žádosti o důchody na předepsaném tiskopisu sepisují okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení nebo Městská správa sociálního zabezpečení Brno, příslušné podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby. Kontakty naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení zde. Tam se dozvíte i jaké doklady a dokumenty zajistit a jak konkrétně při žádosti postupovat.