Aktuálně patří mezi dávky pro osoby se zdravotním postižením Příspěvek na mobilitu a Příspěvek na zvláštní pomůcku. Podrobné informace naleznete v zákoně 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v aktuálním znění a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka ve výši 900 Kč za kalendářní měsíc, která je určena osobě starší 1 roku. Příspěvek je vždy vyplácen zpětně od měsíce, ve kterém byla podána žádost.

Nárok má osoba, které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) a která se opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována. Nárok na příspěvek na mobilitu je pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P automatický.

Osobám odkázaným na prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci může být vyplácena kombinovaná dávka 2 900 Kč. O toto navýšení je třeba požádat a doložit zdravotnickou dokumentaci.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Zvláštní pomůcky umožňují člověku s handicapem sebeobsluhu, uplatnění v práci, vzdělávání se a kontakt s okolím. Mezi tyto pomůcky patří například motorové vozidlo, úprava bytu, stropní zvedací systém, svislá zdvihací plošina či vodicí pes (naopak se nejedná o kompenzační pomůcky zdravotní, jako jsou třeba vozíky, berle, ortézy či inkontineční pomůcky, ty jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou).

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové postižení, těžké zrakové postižení či těžkou demenci. Tam, kde je pomůckou motorové vozidlo, má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci či poruchu autistického spektra.

Řízení o přiznání dávky pro osoby se zdravotním postižením je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu (tiskopisy jsou k dispozici na internetových stránkách portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde). Žádosti se podávají na příslušné pobočce úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Jaké potřebné doklady a dokumenty zajistit a jak konkrétně postupovat, zjistíte na příslušné pobočce úřadu práce.