Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče nebo registrovaný poskytovatel sociálních služeb, případně některé pobytové zařízení.

Příspěvek je kromě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách (část druhá, od § 7 dále) upraven ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Výše příspěvku na péči činí za kalendářní měsíc pro osoby nad 18 let:

  • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 12 800 Kč jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku na péči činí za kalendářní měsíc pro osoby do 18 let:

  • 3300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
  • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
  • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost)
  • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Nárok na příspěvek má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb. Stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat. Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost běžně zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (pouze u osob nad 18 let).

Příjemce příspěvku na péči je dle zákona o sociálních službách povinen písemně či osobně nahlásit jakékoli změny rozhodné pro nárok na příspěvek nebo jeho výši do 8 dnů. Jedná se především o nástup do péče zdravotnického zařízení i o následné propuštění z hospitalizace. V případě, že toho není příjemce schopen, přechází tato povinnost na poskytovatele pomoci uvedeného ve formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci. Při hospitalizaci trvající minimálně po celý kalendářní měsíc totiž výplata příspěvku jeho příjemci nenáleží. V případě nenahlášení hospitalizace by tak mohlo dojít k neoprávněné výplatě.

O příspěvek na péči se žádá prostřednictvím předepsaného tiskopisu (elektronické formuláře jsou k dispozici na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde) u příslušného úřadu práce. Po provedení sociálního šetření a posouzení stupně závislosti lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení je vydáno úřadem práce rozhodnutí. Jaké potřebné doklady a dokumenty zajistit a jak konkrétně postupovat, zjistíte na příslušné pobočce úřadu práce.