Odlehčovací služby (nazývané také úlevová či respitní péče) jsou terénní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, o které jinak trvale pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Odlehčovací služby jsou upraveny Zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách (podrobnější informace naleznete v § 44). V jejich rámci je možno poskytovat tyto úkony:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění strd) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Odlehčovací služby se poskytují za úplatu. Seznam poskytovatelů odlehčovacích služeb naleznete v našem adresáři zde nebo v registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí zde.