Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického či duševního onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového nebo individuálního bydlení a je alternativou k pobytu v ústavním zařízení.

Jde obvykle o bydlení v bytě či rodinném domě, který je v běžné zástavbě a patří poskytovateli služby. Klienti se zde podílejí na vedení domácnosti podle svých možností, a s maximální mírou samostatnosti rozhodují o vlastních záležitostech. K tomu využívají průběžnou podporu sociálních pracovníků a asistentů.

 

Chráněné bydlení je upraveno Zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách (podrobnější informace naleznete v § 51). V jeho rámci je možno poskytovat tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Chráněné bydlení se poskytuje za úplatu. Seznam poskytovatelů této služby naleznete v našem adresáři zde nebo v registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí zde.