V textu níže naleznete informace o možnostech bydlení a jeho úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Rekonstrukce stávajícího bytu

Jednou z variant řešení situace je rekonstrukce stávajícího bytu. Finance na ni můžete získat např. i prostřednictvím Příspěvku na zvláštní pomůcku. Pomoc při vyplnění žádosti o tento příspěvek, nebo konzultaci k rekonstrukci bytu (studie, řešení dispozic, pomoc při schvalovacím procesu) vám mohou poskytnout pracovníci naší organizace.

Výměna bytu za vhodnější

Pokud stávající byt dostatečnou úpravu neumožňuje a máte jej v osobním vlastnictví, případně je vaše finanční situace taková, že si to můžete dovolit, zvažte možnost prodeje a nákupu nového bytu, buď již alespoň částečně upraveného, nebo dostatečně prostorného, kde bude možné nutné změny provést.

Byt zvláštního určení

Bytem zvláštního určení se podle § 2300 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. myslí byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením, nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby, případně byt v domě s pečovatelskou službou. Požadavky na úpravy těchto bytů jsou pak uvedeny v zákoně 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Nárok podat žádost a jednat ve věci pronájmu bytu zvláštního určení má osoba s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Na příslušném úřadě v místě bydliště žadatele lze zjistit konkrétní informace o možnostech nájmu bytu zvláštního určení a o postupu při žádosti. Podrobnější informace o tom, jak postupovat v Praze, lze získat na portálu hlavního města Prahy zde.

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou není zařízením sociálních služeb, ale jedná se o dům s byty (hlavně malometrážními) ve vlastnictví obce. S nájemci je uzavírána běžná nájemní smlouva. V těchto domech je obyvatelům poskytována pečovatelská služba. Služba se poskytuje za úplatu.

Bydlení v domě s pečovatelskou službou je určeno především seniorům a lidem se zdravotním postižením.

S žádostí o konkrétní informace o možnostech ubytování v domech s pečovatelskou službou se lze obrátit přímo na poskytovatele služby, nebo na místně příslušný obecní úřad.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby (podrobnější informace jsou uvedeny v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, paragraf 48). Služba se poskytuje za úplatu.

Nárok na ubytování v těchto domech mají osoby se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

S žádostí o konkrétní informace o možnostech ubytování v domech pro osoby se zdravotním postižením se lze obrátit přímo na poskytovatele služby, nebo na místně příslušný obecní úřad.