Na nákup automobilu je možné získat finanční podporu v rámci Příspěvku na zvláštní pomůcku, který patří mezi dávky pro osoby se zdravotním postižením. Podrobné informace o těchto dávkách naleznete v zákoně 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v aktuálním znění a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde.

Na příspěvek mají nárok osoby starší 3 let, které mají těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou až hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a jejichž zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Žádosti o příspěvek se podávají na úřadu práce dle místa trvalého bydliště (kontakty zde). Formulář žádosti s podrobnostmi k vyplnění naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde. Příspěvek je přiznáván úřadem práce na dobu 7 let. O nároku na příspěvek rozhoduje lékařská posudková komise. V místě bydliště žadatele je také provedeno sociální šetření.

Maximální výše příspěvku činí 200 000 Kč při příjmu nižším nebo rovném 8násobku částky životního minima jednotlivce/rodiny (více informací naleznete v naší Poradně v samostatném článku zde) nebo je-li příspěvek poskytován nezletilé osobě. Částky klesají s narůstajícími příjmy, aktuální minimum je 100 000 Kč.

Koupě vozu musí proběhnout do 3 měsíců od přijetí peněz od úřadu práce na účet. Také je nutné doložit, že celá přiznaná částka byla využita k nákupu vozidla, ať již zcela nového či ojetého.

 

Pokud vám byl přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku na nákup osobního automobilu a požádáte o to do 3 let od jeho zakoupení, finanční úřad dle místa vašeho bydliště vám zpětně vrátí DPH. Podmínkou je, aby prodejce byl plátcem DPH a o této zkutečnosti vám vystavil písemné potvrzení. Výše vrácené DPH činí ze zákona 100%, nejvýše však 100 000 Kč. Podrobnosti naleznete v § 85 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Pokud potřebujete vozidlo prodat před uplynutím 7 let nebo je už vozidlo zničené, je nutné kontaktovat úřad práce, který vyměří poměrnou finanční částku, kterou budete muset z příspěvku vrátit zpět.

V případě úmrtí žadatele naopak nevzniká vůči úřadu práce žádná oznamovací povinnost. Automobil přechází do řádného dědického řízení.